معرفی روزنامه دنیای خودرو

استارت زديم رفيق! موتور دنياي خودرو روشن شد. صدايش را ميشنوي؟! وعده داده بوديم که هفته نامه دنياي خودرو  «روزنامه» ميشود که شد.  انتشار روزنامه اي با موضوع خودرو؛ «دنياي خودرو». تعبير يک روياي قديمي.
هر ديدار با سلامي آغاز ميشود.
سلام، به همه کساني که هر روز اخبار حوزه خودرو را پيگيري ميکنند. سلام به مخاطبان قديمي هفته نامه «دنياي خودرو». سلام به مخاطبان جديد روزنامه «دنياي خودرو». سلام به همه.
10 سال تلاش و تمرين در حوزه خودرونگاري بالاخره نتيجه داد و ما امروز نخستين روزنامه صنعت و بازار خودروي جهان را منتشر کرديم. آمده ايم که بمانيم و هر روز با شما باشيم؛ داخل خودرو، توي خيابان، پشت چراغ قرمز، در جاده ها و اتوبانها، حتي بر روي پيستهاي مسابقه. خوشحاليم از اينکه دلواپساني هم داريم که مدام به ما گوشزد ميکنند که مبادا نتوانيد!
آمديم تا ثابت کنيم که ميتوانيم؛ درست مثل نخستين هفته نامه اي که در حوزه خودرو منتشر کرديم و رکورد نشريات خودرويي ايران را زديم.
دقيقاً 425 هفته  روي باجه ها  حضور داشتيم  و از امروز ميخواهيم هر روز با شما باشيم و متشکريم از همه. از تصميم گيران دولتي که اين فرصت را به ما دادند؛ از مديران صنعت و بازار خودرو که از اين رويداد رسانه اي استقبال کردند؛ از مخاطبان گرامي که بزرگترين سرمايه ما در اين سالها بوده و هستند.
ما بزرگ فکر ميکنيم و جهاني ميانديشيم. خوشحاليم از اينکه صبر نکرديم تا فرصت دهيم اين رويداد رسانهاي در نقطه ديگري از جهان رخ دهد. 

ما صنعت خودرو را پيشران و موتور محرک صنعت کشور ميدانيم. صنعت خودرو به اعتقاد ما سفير صلح است. دغدغه ما روي ريل قرار گرفتن اين صنعت و داشتن تفکر استراتژي در آن است. تمام فعالان، کارشناسان و صاحبنظران در دنياي خودرو براي ابراز دغدغههايشان فرصت برابر دارند.
استقلال در «دنياي خودرو» حرف اول را ميزند، ما وامدار و وابسته کسي نيستيم و با توکل به خدا پشتوانه ما فقط مخاطب است. ما آينده را از همين حالا ميبينيم.
همانگونه که هفتهنامه دنياي خودرو جايگاه خود را در ميان مخاطبان و دستاندرکاران صنعت و بازار خودرو باز کرد و به پرفروشترين نشريه خودرويي ايران تبديل شد به زودي روزنامه دنياي خودرو نيز همان مسير را ادامه ميدهد.


خشایار نظریان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه «دنیای خودرو»

ایران خودرو دیزل
تلگرام

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو

سایت رسمی روزنامه دنیای خودرو